Klauzula informacyjna

KM LOGISTYKA SP. Z O.O

Informacja w zakresie zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) 
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest KM LOGISTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 3,  04-501 Warszawa. KM LOGISTYKA wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@kmlogistyka.pl, w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych.
Cele przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane w celu: 
zawarcia i wykonania zlecenia jednorazowego, umowy/umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zlecenia jednorazowego, umowy/ umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją zlecenia jednostkowego, zawartej umowy/umów oraz związanych z procesem przetwarzania danych osobowych – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
Kategorie odbiorców danych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
spółki powiązane z KM LOGISTYKA SP. Z O.O
świadczące usługi:
– spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek
– agencje i przedstawicielstwa w sprawach celnych, w tym również spoza EOG,
– marketingowe, w celu realizacji marketingu bezpośredniego administratora
– płatnicze i finansowe 
– księgowo- finansowe
– audytorskie i kontrolne 
– prawne i windykacyjne 
c) ubezpieczyciele
d) dostawcy rozwiązań informatycznych 
e) nabywcy wierzytelności
f) biura informacji gospodarczej 
g) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, orany podatkowe, w tym celne).
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).
Dane osobowe będą przekazywane poza EOG w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów oraz obsługi towarów celnych
Okres przechowywania danych osobowych. 
Dane osobowe będą przetwarzane:
w celu wykonania zlecenia jednostkowego, umowy/umów – po upływie 3 lat do momentu wykonania zlecenia jednostkowego lub umowy,
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zleceniem jednostkowym, umową/umowami lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, zaś w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym zawiązanych oraz przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń,
w celu marketingu bezpośredniego – do upływu 1 roku od momentu wykonania zlecenia jednostkowego, do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy/umów, w którym to czasie występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych dla celów marketingowych albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu, 
w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, a także przeniesienia danych. 
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f). Po otrzymaniu sprzeciwu administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dla celów dowodowych KM LOGISTYKA SP. Z O.O prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
Osoba chcąca skorzystać z wyżej wymienionych praw powinna skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych. 
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia jednostkowego lub umowy/umów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych koniecznych do zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów.
 

Błąd | KM Logistyka

Komunikat o błędzie

  • Warning: Error while sending QUERY packet. PID=23060 w DatabaseStatementBase->execute() (linia 2227 z /kmlogistyka/includes/database/database.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /kmlogistyka/includes/common.inc:2786) w drupal_send_headers() (linia 1486 z /kmlogistyka/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) w variable_set() (linia 1245 z /kmlogistyka/includes/bootstrap.inc).

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 11606551085f72c2bc9d8b18.76340085 ) in lock_release_all() (line 269 of /kmlogistyka/includes/lock.inc).